,

Akuvox R20K Flush Mounting Kit

$65.00

Akuvox R20K Flush Mounting Kit is designed for in wall mounting of R20K Intercom.

Description

Akuvox R20K Flush Mounting Kit is designed for in wall mounting of R20K Intercom.